A A grootte

Activiteiten en beleid

Stichting Sinnige Fonds beheert een fonds waaruit subsidies worden verleend voor activiteiten, projecten of voorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking in de provincie Groningen. Daarnaast initieert en organiseert de stichting zelf activiteiten.
Het Sinnige Fonds doet dit vanuit de visie dat mensen met een verstandelijke beperking volwaardig deel uitmaken van onze samenleving en daaraan zo veel mogelijk moeten deelnemen. Onze doelstelling is het bevorderen van het welzijn van mensen met een verstandelijke beperking in de provincie Groningen.
Wij willen dit doel vooral bereiken door activiteiten of projecten te stimuleren die:
− de integratie van mensen met een verstandelijke beperking bevorderen, of
− op een andere manier bijdragen aan het krijgen van een waardevolle plek van deze mensen in de samenleving.
Bijzondere belangstelling gaat uit naar activiteiten met een vernieuwend karakter.

Wij zijn in 2009 met het Sinnige Fonds gestart, als rechtsopvolger van de Vereniging Zwakzinnigenzorg. We zijn met een zekere ambitie aan deze nieuwe fase begonnen: we wilden ertoe doen, het verschil maken. Vijf jaar later, anno 2014, zijn we tot de conclusie gekomen dat we aardig op weg zijn maar dat we nog meer zouden kunnen doen.

Terug- en vooruitblik
Subsidies:
Uit het Sinnige Fonds worden subsidies verleend voor uiteenlopende activiteiten en voorzieningen, die een gemeenschappelijk kenmerk hebben: alles komt direct ten goede aan mensen met een verstandelijke beperking in de provincie Groningen.
Het Sinnige Fonds wil echter meer zijn dan een subsidieverlener:
Kerstfeest:
Wij hebben de traditie voortgezet van onze rechtsvoorganger, de Vereniging Zwakzinnigenzorg, van het jaarlijks organiseren van een kerstfeest voor de doelgroep, maar dan in een nieuw jasje. Vooral het lopend buffet valt (letterlijk) in de smaak bij de gasten.
>>Gezien de grote belangstelling en de vele positieve reacties zullen wij zullen hier zeker mee doorgaan.
Publiciteit:
Eén van onze eerste activiteiten was het doen samenstellen en uitgeven van een boek over de geschiedenis van de zorg voor verstandelijk gehandicapten in Groningen en van de Vereniging Zwakzinnigenzorg in het bijzonder.
>> Als daar aanleiding voor is zullen wij andere uitgaven/publicaties initiëren over onderwerpen die betrekking hebben op (de positie van) onze doelgroep.
Sinnigeprijs/stimuleren zorgvernieuwing:
Sinds 2011 reiken wij jaarlijks de Sinnigeprijs uit, in het ene jaar voor een bijzondere prestatie van iemand van de doelgroep, in het andere jaar voor een innovatief idee of project.
>> Wij zullen hiermee doorgaan, maar hier nog wat meer ruchtbaarheid aan geven. We overwegen om hiervoor een communicatiedeskundige in te schakelen.
Initiëren van onderzoek/bijdragen aan het oplossen van knelpunten:
Wij hebben een onderzoek laten uitvoeren naar de positie van en (de gevolgen van) het beleid met betrekking mensen met een licht verstandelijke beperking. Dit heeft helaas weinig opgeleverd. Wel zijn wij hierdoor in contact gekomen met een aantal hulpverleners die goede ideeën c.q. projecten hebben en die wij graag met een startsubsidie willen ondersteunen (projecten Avondschool en Quality Coaching).
>> Door mensen te benaderen en uit te nodigen om met goede ideeën te komen voor het oplossen van knelpunten, kunnen we goed onze ambitie van 'ertoe doen' waarmaken.

Dit alles vanuit onze doelstelling, namelijk het bevorderen van het welzijn van mensen met een verstandelijke beperking in de provincie Groningen.


Jaarrekening en bestuursverslag 2018
Jaarrekening 2018

Jaarrekening en bestuursverslag 2017

Jaarrekening 2017

Jaarrekening en bestuursverslag 2016

Jaarrekening 2016

Jaarrekening en bestuursverslag 2015

De jaarrekening 2015, met daarin een bestuursverslag, kunt u hier downloaden.

Jaarrekening 2014

De jaarrekening 2014 is hier te downloaden.

Jaarverslag 2014

Subsidies 
Uit het Sinnige Fonds worden subsidies verleend voor uiteenlopende activiteiten en voorzieningen, die een gemeenschappelijk kenmerk hebben: alles komt direct ten goede aan mensen met een verstandelijke beperking in de provincie Groningen.
Ook dit jaar zijn weer tal van projecten en activiteiten gesteund met een financiële bijdrage.
Totaal is voor een bedrag van circa € 146.000,-- aan subsidies verleend, voor in totaal 20 projecten/activiteiten (zie hieronder)
Dat is veel meer dan in voorafgaande jaren. Dat komt doordat er een paar grote projecten bij zaten waarvan wij het belang voor de doelgroep hoog achten. Zo is een subsidie van
€ 50.000,-- verleend voor de verbouw van een pand van Klein Voorhout in Beerta, en is
€ 25.000,-- beschikbaar gesteld voor het realiseren van een avondschool voor (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking in de stad Groningen door Stichting MCA Scholing. Een ander project waaraan wij subsidie verleenden (en waarmee we ook de krant haalden), betrof de instandhouding van een eetcafé voor de doelgroep in Leek. Relatief veel subsidies zijn verstrekt voor sportactiviteiten, zoals een G-voetbaltoernooi en de voorbereiding voor de Special Olympics 2015. En ook dit jaar is weer financieel bijgedragen aan de jaarlijkse feestmiddag eind augustus, georganiseerd door de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken Groningen.

Eigen activiteiten
Het Sinnige Fonds wil echter meer zijn dan een subsidieverlener. Wij organiseren ook zelf activiteiten:
Kerstfeest
Jaarlijks organiseren wij rond de kerst een feestelijke avond voor de doelgroep in de Sinnige Stee in Groningen. Dit jaar vond die plaats op 19 december. De avond begon met een lopend buffet en het optreden van een goochelaar, gevolgd door het optreden van een muziekduo, dat kerstliedjes speelde. De avond werd besloten met de uitreiking van de Sinnige Prijs 2014 (zie hieronder). Afgaande op het aantal bezoekers (circa 120) en het grote enthousiasme kunnen we spreken van een zeer geslaagde avond. De avond is vastgelegd in een fraai fotoboek.
Sinnige Prijs 2014
Sinds 2011 reiken wij jaarlijks de Sinnige Prijs uit, in het ene jaar voor een bijzondere prestatie op sportief, cultureel of sociaal gebied van iemand van de doelgroep, in het andere jaar voor een innovatief idee of project. 
Dit jaar mochten de hulpverleners weer een innovatief idee of project indienen. Er waren zes inzendingen, waarvan er twee werden genomineerd voor de prijs van € 10.000,--.
- De eerste genomineerde was Medy van Dijk van Stichting Ilmarinen. Zij bedacht, samen met een aantal ouders, een online reserveringssysteem voor het logeerhuis van Ilmarinen. Met dit systeem wordt de dienstverlening van het logeerhuis verbeterd; de bezetting is te zien op de website, en de ouders kunnen zo zien wanneer er plek is voor hun kind. Ze kunnen dan ook direct reserveren, en de logeerplanner beslist dan of de reservering akkoord is.
Oordeel jury (verkort weergegeven):
Het is vernieuwend, een dergelijk systeem bestaat nog niet voor logeerhuizen en het is vraaggericht: ouders hebben dit ook mede zelf bedacht.
- De tweede genomineerde was bewegingswetenschapper en ergotherapeut Stéfanie Anisuzzaman. Zij bedacht een speciale drinkbeker voor mensen met een ernstig meervoudige lichamelijke en verstandelijke beperking. Bij deze mensen komst ernstige verslikking (dysfagie) veelvuldig voor en zij zijn veelal afhankelijk van derden om te kunnen drinken. Met deze drinkbeker wordt beoogd het reduceren van het verslikken en daarmee bij te dragen aan het welbevinden en aan het behoud of bevorderen van zelfstandigheid van de doelgroep.
Oordeel van de jury (verkort weergegeven)
In dit initiatief wordt aandacht gevraagd voor een bijzondere doelgroep, een doelgroep die je zelden aantreft in projecten of activiteiten gericht op het bevorderen van welbevinden en zelfstandigheid.
Beide genomineerden moesten de prijs delen en kregen elk een bedrag van € 5.000,--

Bestuurssamenstelling en -vergaderingen
Het bestuur vergaderde in 2014 zes maal, en bestaat uit:
Rob Vos, voorzitter
Piety Groeneveld, secretaris
Klaas van Dijken, penningmeester
Tinie Bosma, lid
Joop Sinnige, lid

Subsidies 2014 aan:

 1. Kon. Vereniging voor Volksvermaken 5.000
 2. Stichting De Brug provincie Groningen 6.300
 3. Stichting De Brug regio Stad 2.813
 4. Stichting Ilmarinen 7.500
 5. SJS Stadskanaal 1.000
 6. Stichting NOVO 10.000
 7. Humanitas Westerkwartier 2.000
 8. Stichting Geef de wereld een slinger 3.500
 9. Steunfonds Mytylschool Prins Johan Friso 4.000
 10. Klein Voorhout 50.000
 11. BVG Groningen 1.700
 12. Stichting Hertenkamp de Borgstee 2.500
 13. V.V. ON Roden 2.500
 14. Mica scholing 25.000
 15. NOVO Appingedam 1.300
 16. 't Seinhuis 5.000
 17. Stichting de Gelukssteen 3.500
 18. St. Dierenweides 5.000
 19. Visio 4.648
 20. NOVO Zorgpost Winsum 2.500 

Jaarrekening 2013

De jaarrekening 2013 is hier te downloaden


Jaarverslag 2013

Subsidies 
Uit het Sinnige Fonds worden subsidies verleend voor uiteenlopende activiteiten en voorzieningen, die een gemeenschappelijk kenmerk hebben: alles komt direct ten goede aan mensen met een verstandelijke beperking in de provincie Groningen.

Ook dit jaar zijn weer tal van projecten en activiteiten gesteund met een financiële bijdrage.
Totaal is voor een bedrag van circa € 50.000,-- aan subsidies verleend. Zo is een subsidie verleend van € 10.000,-- voor de organisatie van de Special Olympics Regionale Spelen Groningen 2013, en een zelfde bedrag voor de realisatie van een wijkbeweegtuin in de stad Groningen. Relatief veel subsidies zijn verstrekt voor sportactiviteiten, zoals een G-voetbaltoernooi. Daarnaast voor culturele activiteiten, zoals een dans- of toneelvoorstelling, en voor integratieprojecten, zoals het project 'Prokkel' van Stichting NOVO in Groningen (doel: contact leggen met de buurt). Ook dit jaar is weer financieel bijgedragen aan de jaarlijkse feestmiddag eind augustus, georganiseerd door de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken Groningen.

Eigen activiteiten
Het Sinnige Fonds wil echter meer zijn dan een subsidieverlener. Wij organiseren ook zelf activiteiten:
Kerstfeest
Jaarlijks organiseren wij rond de kerst een feestelijke avond voor de doelgroep in de Sinnige Stee in Groningen. Dit jaar vond die plaats op 20 december. De avond begon met een lopend buffet en het optreden van een goochelaar, gevolgd door het optreden van een muziektrio, dat kerstliedjes speelde. De avond werd besloten met de uitreiking van de Sinnige Prijs 2013 (zie hieronder). Afgaande op het aantal bezoekers (circa 120) en het grote enthousiasme kunnen we spreken van een zeer geslaagde avond.
Sinnige Prijs 2013
Sinds 2011 reiken wij jaarlijks de Sinnige Prijs uit, in het ene jaar voor een bijzondere prestatie op sportief, cultureel of sociaal gebied van iemand van de doelgroep, in het andere jaar voor een innovatief idee of project. Dit jaar was de doelgroep weer aan de beurt.
Van de vijf inzendingen zijn er drie genomineerd. De prijs, een bedrag van € 1.500,--, is toegekend aan Jolanda Hoogerhoud uit Tolbert voor een dichtbundel die zij heeft geschreven en uitgegeven, en aan bezoekers van het dienstencentrum Confiance van NOVO in Groningen; zij hadden een heel geestige film gemaakt waarin zij zelf optraden en waarmee ze wilden bereiken dat het dienstencentrum meer kleur en gezelligheid krijgt. Daarnaast is aan de broers Groendijk uit Bedum een waarderingsprijs van € 500,-- uitgereikt voor hun geweldige constante sportprestaties.
Initiëren van onderzoek/bijdragen aan het oplossen van knelpunten: 
Wij hebben een onderzoek laten uitvoeren naar de positie van en (de gevolgen van) het beleid met betrekking mensen met een licht verstandelijke beperking. Dit heeft helaas weinig opgeleverd. Wel zijn wij hierdoor in contact gekomen met een aantal hulpverleners die goede ideeën c.q. projecten hebben en die wij graag met een startsubsidie willen ondersteunen (projecten Avondschool en Quality Coaching). 
Nieuwsbrief
In maart 2013 hebben wij een nieuwsbrief uitgegeven. Daarin staat te lezen welke activiteiten het Sinnige Fonds sinds haar oprichting (in 2009) heeft ondernomen, en voor welke activiteiten, initiatieven, projecten of voorzieningen subsidie is verleend.

Bestuurssamenstelling en -vergaderingen
Het bestuur bestaat uit:
Rob Vos, voorzitter
Piety Groeneveld, secretaris
Casper Jongsma, penningmeester (tot 1 september 2013)
Klaas van Dijken, penningmeester (vanaf 1 september 2013)
Tinie Bosma, lid
Joop Sinnige, lid
Paul Boogers, lid
Het bestuur vergaderde in het verslagjaar zes maal.

Jaarrekening 2012

De jaarrekening 2012 is hier te downloaden.

Jaarverslag 2012

Het Sinnigefonds heeft ook dit jaar weer vele activiteiten en projecten ondersteund of zelf geïnitieerd.
Om te beginnen zijn weer tal van projecten en activiteiten gesteund met een financiële bijdrage. Zo heeft het Sinnigefonds een bijdrage geleverd aan de Special Olympics Nationale Spelen, die op op1, 2 en 3 juni in Den Bosch werden gehouden, en waar een groot aantal Groningers aan deelnamen. Het was hartverwarmend om te zien met hoeveel inzet, maar ook met hoeveel plezier, de sporters aan de spelen hebben deelgenomen.

In 2012 is voor de tweede keer de Sinnigeprijs uitgereikt. Deze keer was de prijs niet bestemd voor mensen met een verstandelijke beperking, maar voor mensen die activiteiten of projecten organiseerden, bedachten of onderzochten voor mensen met een beperking. Dat waren er veel, zo constateerde het bestuur met genoegen. De hoofdprijs is gewonnen door NOVO voor twee projecten. Het ene betrof een andere wijze van omgaan met zorg-leefplannen, het andere ging om het gebruik van iPads door mensen met een verstandelijke beperking. De indieners moesten de hoofdprijs van € 10.000 delen. Een ander project van NOVO, ‘beeldende kunst als aanduiding voor uitlaatplekken voor honden’, kreeg een eervolle vermelding, waarmee € 2.500 werd verdiend. De Rijksuniversiteit kwam met een onderzoek met de naam ‘Safe and sound’. Hierbij wordt onderzocht hoe mensen met een ernstige verstandelijke beperking geluidsoverlast ervaren. Ook dit project kreeg een aanmoedingsprijs van
€ 2.500,--.

Jaarlijks organiseert het Sinnigefonds een kerstfeest. Vanwege het succes van 2011 is wederom gekozen voor een kerstbuffet. De deelnemers genoten van hun stamppotbuffet Tijdens het eten was er een optreden van een goochelaar. En er was een optreden van Vertellus. De avond vloog voorbij en de busjes om de deelnemers weer op te halen kwamen eigenlijk veel te vroeg.

Zoals gewoonlijk werd een aantal projecten gefinancierd vanuit het Sinnigefonds. MOI werktheater kreeg een bijdrage voor een theatervoorstelling bij Noorderzon. Daarnaast kregen de organisatoren van de feestmiddag in het kader van Bomm’n Berend een bijdrage, voetbalclub Kids United en de instelling voor meervoudig gehandicapten ‘VISIO’.

Jaarverslag 2011

Het jaar 2011 is voor het Sinnigefonds een bijzonder jaar geweest. De activiteiten die in de loop van het jaar hebben plaats gevonden, mede dankzij de steun van het Sinnigefonds, waren succesvol.
Om te beginnen zijn weer tal van projecten en activiteiten gesteund met een financiële bijdrage. Zo heeft het Sinnigefonds een bijdrage geleverd aan de Special Olympics Regionale Spelen, die op 28 mei 2011 in Groningen zijn georganiseerd door Stichting De Brug. Het was hartverwarmend om te zien met hoeveel inzet, maar ook met hoeveel plezier de sporters aan de spelen hebben deelgenomen.

Een bijzondere gebeurtenis vormde de uitgave van het boek: ‘Een plekkie in de maatschappij’. In opdracht van het bestuur is de geschiedenis van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking in de provincie Groningen vastgelegd. De belangrijke rol die de Vereniging Zwakzinnigenzorg daarbij speelde (rechtsvoorganger van de Stichting) komt uitgebreid in het boek naar voren. In een feestelijke bijeenkomst op 19 mei werd het eerste exemplaar in ontvangst genomen door de commissaris van de Koningin: de heer Max van der Berg.

In 2011 is voor de eerste keer de Sinnigeprijs uitgereikt. Dat is een prijs voor mensen met een verstandelijke beperking in de provincie Groningen die een bijzondere prestatie hebben geleverd op creatief, kunstzinnig, muzikaal of sportief gebied.
De prijs bestaat uit een bedrag van 1500 euro. De hoofdprijs is gewonnen door Tatjana Hinz voor haar prachtige prestatie met tafeltennis (gouden plak) tijdens de Special Olympics Wereldspelen in Athene. Een eervolle vermelding was er voor de acteurs van het MOI-werktheater en voor Nico en Gertjan Groendijk, die hebben meegedaan met de skeelerwedstrijden in Athene.

Jaarlijks organiseert het Sinnige Fonds een kerstfeest. In het verslagjaar is gekozen voor een andere opzet. Het was een feest waar veel bezoekers op afkwamen. Eerst was er een lopend buffet. Iedereen heeft het zich goed laten smaken. Tijdens het eten was er een optreden van een goochelaar, die elke bezoeker versteld deed staan van zijn kunsten. En er was een optreden van het koor Elk & Ain. De avond vloog voorbij en de busjes om de deelnemers weer op te halen kwamen eigenlijk veel te vroeg.

Al met al een bewogen en succesvol jaar, waarop iedereen met een groot gevoel van tevredenheid terugkijkt.