A A grootte

Subsidie aanvragen?

Om voor een subsidie uit het Sinnige Fonds in aanmerking te komen, gelden de volgende bepalingen:
 1. De activiteit of voorziening waarvoor subsidie wordt gevraagd, komt ten goede aan mensen met een verstandelijke beperking die wonen in de provincie Groningen.
 2. De activiteit of voorziening bevordert de integratie van mensen met een verstandelijke beperking, of draagt op een andere manier bij aan het krijgen van een waardevolle plek van deze mensen in de samenleving.
 3. Vernieuwende activiteiten of projecten hebben de bijzondere belangstelling. Initiatiefnemers worden dan ook uitgenodigd om dergelijke aanvragen in te dienen.
 4. Er worden uit het fonds geen structurele subsidies verleend noch exploitatiesubsidies.
 5. Subsidie wordt alleen verleend aan rechtspersonen.
 6. Subsidieaanvragen kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend.
 7. De aanvraag moet in ieder geval de volgende informatie omvatten:
 • aard en doel van de activiteit of voorziening;
 • hierbij wordt ook duidelijk aangegeven in hoeverre de activiteit of voorziening beantwoordt aan het gestelde onder punt 2 (zie hierboven);
 • duur van de activiteit;
 • een gespecificeerde begroting van uitgaven en inkomsten; hierbij moet ook aangegeven worden of tegelijkertijd ook bij andere organisaties, instanties of overheden subsidie wordt/is aangevraagd, en zo ja, voor welk bedrag.
Voorbeelden van activiteiten en voorzieningen waaraan subsidie kan worden verleend zijn: een sport- of culturele activiteit; inrichting van een kleinschalige woonvoorziening (ouderinitiatief); materiaal voor een dagactiviteit.

Bij het indienen van de subsidie-aanvraag geeft u c.q. uw wettelijke vertegenwoordiger toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken en te bewaren.

Voor het aanvragen van een subsidie kunt u gebruik maken van een formulier, dat u aantreft op het hoofdmenu.

U kunt uw aanvraag ook per brief doen, met daarin in ieder geval de onder punt 7 genoemde gegevens, en sturen naar onderstaand adres, of per e-mail naar info@sinnigefonds.nl.

Secretaris Sinnige Fonds
Kraneweg 99a
9718 JM Groningen

U ontvangt een ontvangstbevestiging waarin we u ook vertellen binnen welke termijn u een reactie op uw aanvraag kunt verwachten.